25 czerwca 2020 roku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2019. Rada powiatu słupeckiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu (17 radnych – 11 głosów za, 6 – wstrzymujących się).

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 77.909.028,35 tj. 99,30% planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 85.400.292,02 tj. 89,07% planu.

Budżet 2019 roku wykonano z deficytem w kwocie 7.491.263,67 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 17.421.973,00 zł. Deficyt był niższy głównie z powodu niższych niż planowano wydatków na rozbudowę SP ZOZ w Słupcy, które zostały „przeniesione” na obecny rok.

Dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o 4.973.038,32 zł, była to najwyższa od pięciu lat nadwyżka operacyjna, spełniony został zatem ustawowy warunek wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia Powiatu Słupeckiego wyniósł 2,55 % na dopuszczalny limit 5,02%.

Starosta Jacek Bartkowiak omówił Raport o Stanie Powiatu za 2019 rok. Zaprezentowany także został film promocyjny, który jest załącznikiem do Raportu.