Dziś rano (12.11) spotkał się Zarząd Powiatu, aby przyjąć uchwałę zmieniającą w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Wśród przyjętych zmian w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego o zmianie planowanych kwot dotacji celowych na rok 2020, dokonano zwiększenia budżetu na ogólną kwotę 183.121,31 zł, w tym, m.in.

  • o kwotę 35.500,00 zł, z przeznaczeniem na remont budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,
  • o kwotę 28.191,36 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań rodzin zastępczych,
  • o kwotę 129.270.69 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego: DPS Skubarczewo 26.823,43 zł, DPS Strzałkowo 63.130,34 zł i DPS Zagórów 39.316,92 zł.

Ponadto zwiększono, o kwotę 80.091,63 zł rozdział finansowy dot. domów pomocy społecznej, w związku z umowami Nr COVID.19.51,2020, COVID.19.69.2020 i COVID.19.64.2020 0 powierzenie grantu na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z tego DPS: Skubarczewo 25.347,65 zł, Strzałkowo 37.168,15 zł i Zagórów 17.575,83 zł.

Rozwiązano w całości rezerwę ogólną w wysokości 44.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 38.400,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałam COVID-19, z tego:

  • Dotacja dla SP ZOZ Słupca na zakup 15 pomp infuzyjnych wraz ze stojakami medycznymi w kwocie 60.912,00 zł,
  • Dotacja dla SP ZOZ Słupca na zakup 7 sztuk lamp bakteriobójczych na wyposażenie śluz sanitarnych na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19 w kwocie 11.200,00 zł
  • oraz 10.288,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w Starostwie Powiatowym w Słupcy.