W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Słupecki pozyskał dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 3074P na odcinku Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice w zakresie Sierakowo-Słomczyce, a także na przebudowę drogi powiatowe nr 3090P na odcinku Słupca-Zagórów. Łączna suma zadań opiewa na kwotę 16 625 000,00 zł


Słupca-Zagórów
Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3090P Słupca – Zagórów na dwóch odcinkach: Słupca – Jaroszyn i Ląd – Zagórów o dł. 7750 m. Inwestycja ta spowoduje zakończenie przebudowy całego odcinka drogi Słupca – Zagórów, ponieważ w 2021 roku został przebudowany odcinek tejże drogi Jaroszyn – Ląd na długości 3 037 m przy współfinansowaniu z RFRD, oraz w trakcie realizacji jest przebudowa mostu na rzece Warta ze środków RFIL. Pierwszy odcinek dotyczy przebudowy drogi powiatowej 3090P na odcinku od m. Słupca (granica gminy) do m. Jaroszyn, wynoszący ok. 4500 m.
Drugi odcinek inwestycji obejmuje przebudowę dalszej części drogi powiatowej nr 3090P na odcinku od m. Ląd do m. Zagórów, obejmujący odcinek ok. 3250 m.
Uzyskane środki finansowe z Polskiego Ładu pozwolą na zaspokojenie oczekiwań społecznych, albowiem główny trakt od Słupcy do Zagórowa, po realizacji inwestycji, będzie w pełni wyremontowany.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 listopada 2023 r.
Całkowity koszt zadania – 12 000 000 zł
Wkład własny – 600 000 zł
Kwota środków z Polskiego Ładu – 11 400 000 zł

 

Słomczyce-Sierakowo
Przedmiotowa inwestycja, łącząca drogę powiatową nr 3040P z drogą powiatową nr 3050P, stanowi jednocześnie połączenia gminy Strzałkowo z gminą Słupca. Inwestycja zakłada rozbudowę drogi o długości 1900 m, poszerzenie jej szerokości z 3 do 6 m, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, właściwe oznakowanie. Ponadto, w celu obniżenia hałasu, inwestycja przewiduje wykonanie nawierzchni o obniżonym stopniu hałasu (masy bitumicznej SMA – warstwy ścieralnej). Obecny stan nawierzchni charakteryzuje się licznymi spękaniami, nierówną szerokością, licznymi dziurami, wyrwami, które częściowo odkryły brukową powierzchnię pierwotnej drogi. uskokami. Obecny stan drogi nie pozwala na płynne minięcie się dwóch pojazdów. Przeprowadzenie tej inwestycji poprawi jakość życia mieszkańców, jakość świadczonych usług przez przedsiębiorców skupionych wokół drogi. Rozbudowa drogi pozwoli skierować ruch pojazdów o dużym tonażu, z pobliskiej miejscowości Strzałkowo na drogi o mniejszym natężeniu. Rozbudowa drogi jest odpowiedzią na liczne protesty społeczne mieszkańców i przedsiębiorców skupionych wokół drogi, którzy korzystając z niej mają utrudniony dojazd do miejsca pracy, miejsca świadczonych usług, czy miejsca zamieszkania. Poszerzenie drogi wraz z budową chodnika pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszy liczbę zgłaszanych uszkodzeń pojazdów. Uzyskane środki z Polskiego Ładu pozwolą na zakończenie inwestycji na całym odcinku drogi Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice, gdyż aktualnie realizowany jest odcinek Słomczyce – Piotrowice na długości 1600 m, finansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 listopada 2023 r.
Całkowity koszt zadania – 5 500 000 zł
Wkład własny – 275 000 zł
Kwota środków z Polskiego Ładu – 5 225 000 zł