Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku. Dziewięć podmiotów skorzysta z dofinansowania z budżetu powiatu.

Liczba organizacji pozarządowych ubiegających się o środki finansowe na działalność jest znacznie mniejsza niż w ubiegłym roku, kiedy Zarząd Powiatu odwołał konkurs z powodu rozwijającej się pandemii koronawirusa. Wówczas na realizację projektów wpłynęło 25 ofert. Do tegorocznego naboru zgłoszono 9 projektów, które realizowane będą przez 7 stowarzyszeń. Dwa z nich wystąpiły o środki na realizację dwóch zadań.

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs, obejmował 8 obszarów, z których tylko na 4 złożone zostały wnioski. Są to: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie było zainteresowania działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej ani ochrony i promocji zdrowia. Środki zabezpieczone w budżecie powiatu przeznaczone na te cele pozostaną niewykorzystane, do czasu podjęcia kolejnych decyzji przez Zarząd, co nastąpi najpewniej w drugiej połowie roku. Łączna wysokość środków przyznanych w ramach tegorocznego konkursu wynosi 21 500 zł.

Największą dotację w kwocie 6 000 zł, otrzyma Słupecka Organizacja Turystyczna na wyznakowanie wybranych tras turystycznych w powiecie słupeckim. 5 000 zł przyznano Stowarzyszeniu „Z wiatrem i pod wiatr” na zadanie pod nazwą „WIATR W ŻAGLE”. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie otrzyma 2 500 zł na projekt „Cud miód”, a 2 000 zł Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne na zapobieganie wyłączenia społecznego w wieku emerytalnym. 2 300 zł przyznano na drugi z projektów Słupeckiej Organizacji Turystycznej tj. organizację Wielkiego Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku”. 1 940 zł trafi do Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Opactwie na zadanie pn. „Ławeczka Czesława Maciejewskiego”. Mniejsze kwoty dofinansowania zasilą budżety Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej „ANMAR” oraz Słupeckiego Forum Inicjatyw Samorządowych.

Załącznik:
Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w 2021 roku.