Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XLVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad. {Play}