Zarząd Powiatu Słupeckiego postanowił ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego na bieżący rok. Do dyspozycji organizacji pozarządowych jest 50 000 zł i 10 000 zł rezerwy celowej. Czasu na wykorzystanie środków jest niewiele, bo po rozstrzygnięciu konkursu i zatwierdzeniu jego wyników przez Zarząd, na realizację projektów pozostanie niespełna pół roku.

Opóźnienie w ogłoszeniu konkursu miało związek z sytuacją epidemiczną i rosnącą dynamiką zakażeń w pierwszych miesiącach roku. Spowodowało to wstrzemięźliwość Zarządu w dysponowaniu środkami, aby nie było konieczności ich przekierowania na front walki z pandemią, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Obecnie, kiedy okoliczności związane z epidemią wydają się stabilizować, nie ma przeszkód, aby pieniądze trafiły na potrzeby realizacji zadań publicznych.

W tym roku środki przeznaczone będą na wsparcie ośmiu obszarów (w ubiegłym roku było ich 10), z czego najwięcej otrzyma ratownictwo i ochrona ludności. Pod tym ogólnym tytułem kryją się szkolenia kadr ratowniczych oraz organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Powiatu Słupeckiego. Planowana wysokość wsparcia dla tych obszarów to 13 000 zł. 5 000 zł przeznaczono na ochronę i promocję zdrowia, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, promocję zdrowia psychicznego, promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców powiatu. Taka sama kwota zasili wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów, zajęć, konferencji, imprez sportowo-rekreacyjnych czy promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów z terenu powiatu, ale też działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po 6 000 zł otrzyma turystyka i krajoznawstwo oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Pomoc społeczna w tym organizacja Międzynarodowego Dnia dziecka otrzyma 5 500 zł, podobnie obszar  pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. 4 500 zł spożytkują organizację działające na rzecz osób w wieku emerytalnym, integrujące środowiska seniorów (z Domów Pomocy Społecznej, Uniwersytetów IIl-ego Wieku, Klubów Seniora) i wspierające zróżnicowane formy integracji międzypokoleniowej i edukacji wśród seniorów.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego, wg wzoru określonego w generatorze wniosków dostępnym pod adresem: https://powiatslupecki.engo.org.pl/. Oferty można składać do 02 czerwca 2021 roku do godz. 15:30.