Powiat Słupecki przystąpi do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę w tej sprawie przyjął na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu.

Programem objęte zostaną samorządy powiatowe i gminne, które w wyniku wymienionych wyżej sytuacji, uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Kwota środków PFRON-u na ten cel wynosi 98 792,00 zł.

Działania w ramach wsparcia skierowane są do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia, a także do otoczenia tych osób. Przystąpienie do Programu umożliwi realizację przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie zdrowia fizycznego i psychicznego 60 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców powiatu słupeckiego, a także mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Realizacja programu obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2021 r.