Zarząd Powiatu Słupeckiego zaprasza do składania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej należy składać do końca lutego 2024 roku. O dacie złożenia wniosku, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Wniosek złożyć można osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym wynosi 20 000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą NR LXXII/439/2024 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/uchwaly/2024/439.pdf

Wniosek w formie edytowalnej dostępny jest poniżej: