Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy,

sala „Herbowa”

27.03.2023 r., godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. finansowanego
  ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023 .
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

28.03.2023 r. godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
3.  Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

29.03.2023 r.
godz. 1400

 1. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
  b) w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  c) w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
  e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
4. 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

30.03.2023 r.
godz. 1300