Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

 

1.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

22.05.2023 r.

godz. 815

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 – druk nr 640.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023  – druk nr 642.

 

 

 

2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

22.05.2023 r.

godz. 1400

 

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)      Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023 – druk nr 642.

b)      Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035 – druk nr 643.

 

3.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

23.05.2023 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim nr: FEWP.06.15.-IZ.00-001/23 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej – druk nr 641.
2.      Informacja dotycząca funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego za 2022 r. i I kwartał 2023 r. – druk nr 639.
3.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 – druk nr 640.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023  – druk nr 642.

                 

 

 

4.

Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala Posiedzeń Zarządu

25.05.2023 r.

godz. 1030

 

1.      Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli:

· realizacji inwestycji związanej z modernizacją przejść dla pieszych w Kotuni, Strzałkowie i Zagórowie,

· realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3054P w miejscowości Mieczownica”.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2022 – druk nr 628,629, 638, 637.

3.      Prace nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2022.

5.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

25.05.2023 r.

godz. 1300