Sesja  odbędzie się w dniu  27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez pana Piotra Gałana.
 5. Przyjęcie protokołu Nr II/2024 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 maja 2024 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Debata nad raportem o stanie powiatu.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2023 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024-2035.
 14. Informacja dotycząca funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego za 2023 r. i I kwartał 2024 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2024 r.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.