Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVIII/187/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje o: możliwości otrzymania w 2021 r. przez spółki wodne, działające i realizujące zadania na terenie powiatu słupeckiego, dotacji celowej z budżetu powiatu słupeckiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Wymagane kryteria jakie musi spełniać spółka wodna w celu uzyskania dotacji:

1. minimalna składka z hektara wynosi – 25,00 zł.

2. wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji wynosił – 70%

Termin i miejsce składania wniosków.

– wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Słupeckiego, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r., na druku stanowiącym zał. nr 1 do ww. uchwały,

– wnioski złożone niekompletnie oraz po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski rozpatruje Zarząd Powiatu Słupeckiego w terminie do 31 maja 2021 r.

W bieżącym roku kwota przydzielonych środków na ww. zadanie wynosi 10 000,00 zł.
Spółka wodna może uzyskać pomoc finansową maksymalnie do wysokości 50% udokumentowanych wydatków z zastrzeżeniem, że w przypadku mniejszej ilości środków w budżecie powiatu słupeckiego, zarezerwowanych na ten cel, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w ww. uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie powiatu i wysokości wnioskowanych środków.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad udzielania dotacji określa ww. uchwała.

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały – wniosek

Załącznik Nr 2 do Uchwały – sprawozdanie