Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła dzisiaj (05.05.) w trybie nadzwyczajnym, uchwałę przygotowaną przez Zarząd Powiatu zmieniającą budżet na 2021 rok.

Uchwalenie zmian wynika z przyznania powiatowi dofinansowania na realizację w ramach WRPO 2014-2020 projektu „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”, który realizowany będzie w latach 2021-2022. Całkowita kwota wydatków w ramach projektu wyniesie 3.484.925,30 zł, w tym kwota dofinansowania 2.124.538,19 zł. W związku z planowanym zadaniem radni będą musieli zwiększyć tegoroczne dochody i wydatki budżetu oraz dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po nowelizacji budżet powiatu po stronie dochodów wynosił będzie 231.599.770,60 zł, po stronie wydatków 254.065.105,07 zł.

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  5 maja 2021 roku (środa) o godz. 800 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 Inwestowanie w rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
5. Zakończenie obrad.