W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zagadnień związanych z drogami oraz ruchem drogowym na terenie powiatu słupeckiego przypominamy, że zadania w w/w zakresie od 1 maja realizuje Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Słomczycach, tel. 63 277 11 49; e-mail: pzd@slupca.pl.

Do zadań tych należą: 

  1. Usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ustalanie wysokości kosztów i opłat z tym związanych.
  2. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu.
  3. Opracowywanie lub zlecanie do opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniając wnioski wynikające przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
  4. Przedkładanie Staroście do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji.
  5. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacja ruchu.
  6. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządcami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami,
  7. Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniem wykorzystania dróg publicznych w sposób szczególny.