Ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na usuwanie w 2024 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął decyzję, iż z upływem dnia 02.07.2024 r. kończy nabór wniosków na realizacje niniejszego Zadania. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.