Niezgodność towaru z umową to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta – obok gwarancji.

Niezgodność towaru z umową to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy
w związku z ujawnionym brakiem zgodności towaru z umową. Jeżeli konsument składa reklamację na tej podstawie, podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Dane sprzedawcy znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien otrzymać wraz z towarem.

Niezgodność towaru z umową jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

W sytuacji wystąpienia braku zgodności towaru z umową konsument może złożyć
do sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać:

  • naprawy towaru,
  • wymiany towaru.

Jeśli sprzedawca:

  • odmówił naprawy lub wymiany towaru,
  • nie naprawił lub nie wymienił towaru,
  • próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową,
  • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

to konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności
z umową – odstąpienia od umowy. Oświadczenie zawierające jedno z dwóch wyżej wskazanych żądań konsument może złożyć również w sytuacji, jeśli brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru, chyba że przedsiębiorca (jego poprzednik prawny lub osoby działające
w ich imieniu) określił dłuższy termin przydatności towaru do użycia.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić
to pisemnie. Należy opisać zauważony brak zgodności towaru z umową i określić swoje żądanie przewidziane w ramach niezgodności towaru z umową.

Ważne!
Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu, choć znacznie to ułatwia.
To jeden z wielu dowodów nabycia towaru w danym sklepie i w danej cenie.
Inne to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

Warto złożyć reklamację niezwłocznie po zauważeniu niezgodności towaru z umową
 – ze względów dowodowych. Termin przedawnienia roszczenia z tego tytułu wynosi 6 lat.

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy

Magdalena Żychowicz