Sesja  odbędzie się w dniu  24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2022 z sesji Rady Powiatu z dnia 27 października 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy w zakresie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie słupeckim w 2022 roku.
 7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach o zrealizowanych inwestycjach drogowych w 2022 roku oraz o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z dróg Powiatu Słupeckiego i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.