Informujemy, że najbliższa sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 14 września 2022 (środa) o godzinie 8:00 w sali herbowej słupeckiego starostwa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w publicznych transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Powiat Słupecki oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej — druk nr 550.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 551.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.