Sesja  odbędzie się w dniu  25 stycznia 2024 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXXI/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia nowej drogi do kategorii drogi powiatowej
  i ustalenia jej przebiegu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych
  z zakresu administracji rządowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/187/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Powiat Słupecki oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.