OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2022 r.

na obszarze województwa wielkopolskiego

 

                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2022 r. (Dz. U. poz. 17) podaje się do publicznej wiadomości informuje, że:

 1. W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r., a także mężczyzn w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych lub weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków,
  o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanym miejscu i terminie, a osoby wymienione w pkt 2-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

 

NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO: w mieście Słupca, w mieście i gminie Zagórów,
w gminach: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca i Strzałkowo, winny stawić się
w Słupcy, ul. Sikorskiego 1, w dniach od 25 maja do 09 czerwca 2022 r. w godz. 8.00 – 16.00.

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
 • wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
 • wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • powiatowe komisje lekarskie: posiadana dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.
 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
 • w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawiły do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień
  w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.