WSS.7140.63.2022                                                                                       Słupca, dnia 13.12.2022 r.Na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 w związku z art.19 ust.1 pkt 3 i art.22 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022, poz.1343 z późn.
zm.) Powiat Słupecki ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem
będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Słupeckiego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art.19 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 roku, poz.
1343 z późn. zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1 w/w Ustawy, tj. gdy średnia roczna wartość zamówienia nie przekracza 1 mln euro.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
— określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy (autobusowy), na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej, w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich;
— określenie sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy: powiatowe przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym (autobusowym), na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Słupeckiego, dla którego Powiat Słupecki jego organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art.22 ust.1 pkt 1- pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1343 z późn. zm.0):
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania ogłoszenia.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta zostanie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6. Zmiana informacji, o których mowa w art.23 ust.4 pkt 1 – pkt 3 i pkt 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 roku, poz.1343 z późn. zm.):
Na podstawie art. 23 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 roku, poz.1343 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany informacji, o których mowa w art.23 ust.4 pkt 1— pkt 3i pkt 5 w/w Ustawy.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
— Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego;
— Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
— strona internetowa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

                                                                                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                                                                                      /-/ Jacek Bartkowiak