Niedawno informowaliśmy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P Smolniki Powidzkie – Powidz wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Dziś (13.09.) w Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano umowę na kompleksowe zarządzanie inwestycją z firmą ECM Group Polska S.A., której ofertę wybrano. Dokument parafowany został przez reprezentującego ECM Group Polska S.A. Wojciecha Całkę – dyrektora ds. realizacji kontraktów oraz starostów Jacka Bartkowiaka i Czesława Dykszaka reprezentujących Zarząd Powiatu Słupeckiego.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: pierwszy z nich to rozbudowa drogi powiatowej 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka, etap drugi to budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.

W drugiej połowie sierpnia, na zlecenie Starostwa Powiatowego, firma Budimex będąca wykonawcą zadania, rozpoczęła prace przygotowawcze obejmujące pomiary geodezyjne oraz badania (w tym odwierty) geotechniczne przy inwestycji na Smolnikach. W dalszej części prowadzone będą prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych decyzji roboty wykonawcze. Inwestycja będzie procedowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin wykupów gruntów to III kwartał 2022 r.

Obecnie Budimex prowadzi prace przy budowie nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy Powidzem a Niezgodą oraz rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Niezgoda – Kochowo.