Ponad tysiąc osób rocznie korzysta z różnych form wsparcia i pomocy społecznej w powiecie słupeckim. Od 2016 roku liczba ta sukcesywnie maleje. W stosunku do roku 2019, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 104. Podczas dzisiejszej (29.04.) sesji Rady Powiatu, radni zapoznają się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

Samorząd powiatu realizując politykę społeczną zleconą przez administrację rządową, działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ubiegłoroczne środki wydatkowane na realizację zadań w wymienionym zakresie wyniosły aż 21 054 802 zł i były wyższe od wydatków z roku poprzedniego o 4 742 319 zł. Najwięcej pieniędzy pochłania działalność Domów Pomocy Społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowanie rodzin zastępczych. W tych ostatnich, w ubiegłym roku umieszczonych było 58 dzieci w 44 rodzinach. Na terenie powiatu słupeckiego żaden z pełnoletnich wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej nie zdecydował się na opuszczenie pieczy i objęcie indywidualnym programem usamodzielnienia.

Pomoc społeczna w powiecie to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki do tego powołane. Oprócz Domów Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Zagórowie i Skubarczewie, są to Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim, Babinie oraz Słupcy.

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w powiecie zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje zarówno zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, a także wynikające z innych ustaw.