W kwietniu 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Słupeckim podpisane zostało porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Zapisy zawarte w Porozumieniu umożliwiają Skarbowi Państwa przekazanie w pięciu transzach dotacji celowej w łącznej wysokości 536.514,00 zł (w latach 2022 – 2026). W ramach dotacji sfinansowane zostanie:

  • organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w formach i na warunkach określonych w przepisach prawa), w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka,
  • realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, a także obsługi administracyjno-technicznej.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka. Rodzicom/ opiekunom udzielane jest wsparcie w zakresie przekazywania informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka, wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru do projektu znaleźć można na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy: http://www.soswslupca.pl/?rzadowy-program-za-zyciem,259