Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia, Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął dwie uchwały dotyczące ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów studenckich. Wsparcie samorządu ma trafić do studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym oraz lekarskim.

Problem niedoborów personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarsko-położniczego jest bolączką służby zdrowia w całym kraju i nie omija słupeckiego SP ZOZ. Zarząd Powiatu postanowił przeciwdziałać niekorzystnemu trendowi tworząc system motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Słupcy, aby utrzymać wysoką jakość świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Stypendium dla studentów kierunków pielęgniarsko – położniczych przyznawane będzie na dany rok akademicki tj. na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Jego maksymalna wysokość wynosi 800,00 złotych miesięcznie. Może być jednak uzależniona od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Wsparcie finansowe przyznawane będzie studentowi III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub l i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia , który spełni łącznie następujące warunki:

(…) – jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim lub położniczym,

– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

– zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. (…)

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków lekarskich dotyczy osób kształcących się na V i VI roku uczelni wyższej. Ma ono również charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości nie większej niż 2 000,00 złotych miesięcznie i, podobnie jak w przypadku studentów pielęgniarstwa, może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w słupeckim szpitalu.

Pozostałe warunki jakie musi spełnić student kierunku lekarskiego ubiegający się o wsparcie finansowe samorządu to:

(…) – nie powtarzanie roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

– nie korzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

– zawarcie umowy, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiązanie do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla tutejszego ośrodka. Są to: pediatra, anestezjologia, interna, chirurgia, ginekologia i pulmonologia. (…)

Zarząd Powiatu podjął ponadto uchwałę o powołaniu Komisji Stypendialnej w celu właściwego rozpatrzenia wniosków złożonych w roku 2021 o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W skład komisji weszli:

Natalia Bobrowska-Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji,
Aleksandra Kazuś-Wróblewska — Członek Komisji,
Jacek Kubiak — Członek Komisji, przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Dokumenty dla studentów kierunków lekarskich:

uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków

Dokumenty dla studentów kierunków pielęgniarsko – położniczych:

uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielegniarskim i położniczym

wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku pielęgniarstwo-położnictwo Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku pielęgniarskiego-położniczego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków