Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Powiatu Słupeckiego.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Piotrowice, gmina Słupca, prowadzony będzie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość składa się z działek o numerach 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3.8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Jednocześnie informuję się, iż projektowana jest zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca dopuszczająca budowle i urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii – elektrowni słonecznej – fotowoltaiki, w tym o mocy przekraczającej 500 kW wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi.

Cena wywoławcza wynosi 1 058 292,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2024 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20 na Sali posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 6 września 2024 r. w wysokości 52 914,60 zł.

Szczegółowe informacje:

https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zarzad-powiatu.html?pid=10214

bądź pod numerem telefonu:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (063) 275-86-19 / 275-86-20