„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Powiat Słupecki w ramach Projektu Grantowego, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 realizuje operację pt: „Rowerem na okrągło – rajd rowerowy z Powiatem Słupeckim”.

Operacja ta ma na celu rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców Powiatu Słupeckiego, poprzez organizację rajdu rowerowego.

W ramach operacji Powiat Słupecki zorganizuje dla 200 uczestników (mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”) rajd rowerowy na trasie ze Słupcy do Ostrowitego, ok. 20 km. Rajd odbędzie się w maju 2018 roku, jest imprezą otwartą i bezpłatną. Pierwszeństwo mają osoby
z grup defaworyzowanych w wieku od 18-43 oraz powyżej 50 r.ż.

Przewidywanym efektem operacji jest organizacja jednego przedsięwzięcia – rajdu rowerowego, dla 200 uczestników, który pozwoli rozwijać tożsamość lokalną mieszkańców Powiatu Słupeckiego oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie i ochronę dziedzictwa historycznego, kulturowego, a także przyrodniczego.

KARTA ZGŁOSZENIA Regulamin Rajdu Rowerowego