Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego

Formularz zgłoszeniowy