28 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, na zaproszenie dyrektora konińskiego oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie i zakończenie dokumentacji projektowej pn. „Odbudowa pojemności retencyjnej zbiornika Słupca”.

Koncepcja projektowa zakładała 3 warianty przywrócenia utraconej 20% pojemności retencyjnej zbiornika Słupca. Za najkorzystniejszy z wariantów uznawano wariant 2, polegający na odmuleniu dna zbiornika przy częściowym obniżeniu poziomu wody w zbiorniku. Szacunkowa ilość osadu dennego przewidziana do usunięcia przy tym wariancie wynosiłaby 1,1 mln m3. Z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym wyjściem byłoby zagospodarowanie urobku w odległości do 1 km od miejsca realizacji inwestycji. Jednakże z uwagi na bardzo dużą ilość osadu dennego planowanego do usunięcia, problemów z jego zagospodarowaniem, a przede wszystkim olbrzymimi kosztami całej inwestycji, szacowanej na 46 mln zł, zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia.

Z zaoszczędzonej część środków finansowych, przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej, zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa rowu odsiąkowego zapory zbiornika Słupca”, której inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace:

– rozbiórka istniejących w korycie betonowych umocnień z płyt ażurowych i ułożenie nowego żelbetowego koryta wykonanego z prefabrykatów,

– włączenie w projektowane umocnienie rowu istniejących wylotów drenarskich, umocnienie skarp powyżej elementów żelbetowych pasem płyt betonowych ażurowych,

– rozbiórka istniejącej studni Ø 1500 mm zlokalizowanej w km 0+017 rowu odsiąkowego,

– budowa nowej studni Ø 2000mm w km 0+018 rowu odsiąkowego,

– wykonanie piaskownika przed wlotem do nowej studni,

– rozbiórka istniejącego betonowego rurociągu Ø 500 mm, na odcinku od 0+000 do km 0+017 rowu i budowa po tej samej trasie nowego rurociągu PEHD Ø 1000 mm,

– wykonanie drenażu z rur PVC-U Ø100 mm przy rurociągu PEHD Ø1000 mm i drenażu wzdłuż żelbetowego koryta rowu po obu jego stronach,

– rozbiórka istniejącego betonowego doku wylotu rurociągu Ø500mm i budowa nowego żelbetowego doku dla rurociągu PEHD Ø 1000mm oraz wykonanie remontu części wylotowej przepustu w km 0+321.

Ponadto oprócz robót ściśle związanych z przebudową rowu odsiąkowego, planowane są roboty towarzyszące obejmujące m.in.:

– wycinkę drzew i krzewów rosnących wzdłuż rowu odsiąkowego,

– budowę 3 biegów schodów na skarpie zapory czołowej zlokalizowanej wzdłuż rowu odsiąkowego,

– rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego z siatki stalowej po starej trasie ogrodzenia, stabilizację

oraz zagospodarowanie przyległego terenu do inwestycji poprzez wyprofilowanie koryta rowu, wyprofilowanie terenu nad nowym rurociągiem i obsiew mieszanką traw.

Szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 380 tys. zł.