Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął uchwały o sprzedaży trzech działek stanowiących majątek samorządu. Dwie z nich zlokalizowane są w Piotrowicach, jedna w Kochowie. Środki pozyskane ze zbycia nieruchomości przeznaczone będą na wkład własny powiatu przy realizacji drogowych projektów inwestycyjnych.

Przypomnijmy, że samorząd powiatowy ubiegał się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  przebudowę drogi powiatowej nr 3090P – na odcinku Jaroszyn – Ląd, przebudowę drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3050P w miejscowości Giewartów. Każda z przewidzianych inwestycji ujętych na liście zadań powiatowych w bieżącym roku, oprócz kwoty dotacji, wymaga również wkładu własnego samorządu. Ponieważ powiaty, w przeciwieństwie do gmin, nie mają wpływów z tytułu samodzielnych dochodów podatkowych, finansowanie inwestycji mogą realizować wyłącznie poprzez oszczędności lub sprzedaż części majątku. Zarząd Powiatu Słupeckiego zdecydował więc o sprzedaży zbędnych, z punktu widzenia realizacji zadań samorządu, nieruchomości.

Działka w Piotrowicach ma łączną powierzchnię 8 ha i została podzielona na dwie części o powierzchni 4,1775 ha oraz 3,8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Obecnie tereny te są niezagospodarowane z przebiegającą w odległości 200 m siecią wodociągową i energetyczną.

Natomiast nieruchomość w Kochowie składa się z kilku działek o łącznej powierzchni 8,3222 ha. Wchodzi ona w skład Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Środki ze sprzedaży działek umożliwią realizację wymienionych wyżej inwestycji drogowych, dla których przygotowywane są już Specyfikacje Warunków Zamówienia do przetargów. Na odcinku drogi Jaroszyn – Ląd wyremontowane zostanie 3,037 km. Oprócz jezdni o szerokości 6 m, projekt zakłada budowę ciągów komunikacji pieszej i rowerowej i odtworzenie zjazdów.

Przebudowa drogi na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele (1763,67 m), poszerzy jezdnię od 5,50 do 6,00m. Wzdłuż nawierzchni, na całym odcinku ma powstać chodnik dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Jako wkład własny, kwotę 500 tys. zł przy remoncie tej drogi zadeklarowała gmina Słupca.

W Giewartowie powiat dobuduje ścieżkę rowerową z możliwością ruchu pieszego oraz przebuduje istniejące chodniki i jezdnię. Długość odcinka, na którym będą odbywały się prace wynosi 995,84 m. Projektowana szerokość jezdni to 6,00 – 6,30 m, szerokość chodnika – 2 m, a szerokość ścieżki rowerowej – 2,20 m. Pomoc finansową przy tym ostatnim zadaniu zapewnia gmina Ostrowite.

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego