Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, 

Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, 

Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Przedmiot projektu: modernizacja zasobów geoinformatycznych, wdrożenie e-usług bazujących
na udostępnieniu wiarygodnych i rzetelnych danych pochodzących ze zmodernizowanych
i zaktualizowanych rejestrów publicznych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej odpowiadającej zmodernizowanym zasobom

Efekt realizacji projektu: ucyfrowienie 1 000 000 szt. dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Słupcy jego wersji cyfrowej dla wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców oraz obywateli i przedsiębiorców poprzez uruchomienie 4 e-usług. 

Całkowita wartość projektu: 3 642 692,51 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 814 290,06 zł

Okres realizacji projektu: 2014 – 2018