XLIX sesja on-line Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  24 lutego 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 za pomocą systemu sesji zdalnej HD System Plus.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2021 rok.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2021 roku.
 8. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Powiatu Słupeckiego
  z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.