Wzmocnienie koordynacji działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu zasobami wody na obszarach wiejskich będzie misją Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, którego działalność na terenie powiatu słupeckiego zainicjowano podczas wczorajszego (20.04.) spotkania inauguracyjnego.

Podczas spotkania przedstawione zostały główne kierunki działania LPW oraz zasady na jakich współpraca ma się odbywać. Omówione zostały także uwagi i problemy z jakimi borykają się podmioty. Przedyskutowany został też projekt regulaminu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Zainteresowane strony powołały Radę Partnerstwa, w skład której weszli: starosta Jacek Bartkowiak, Małgorzata Modrzejewska, kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, Michał      Matłoka reprezentujący Lasy Państwowe Nadleśnictwa Grodziec, Krystyna Rogowska z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy oraz Jan Pauliński z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Czym jest Lokalne Partnerstwo ds. Wody?

W 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie ma polegać na inicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Kolejne spotkanie w powiecie słupeckim, w formie on-line, planowane jest na okres lipiec-wrzesień. Będzie ono poświęcone celom szkoleniowym, m.in. poszerzaniu wiedzy na temat wody w środowisku rolniczym.

LPW będzie realizować swoje cele poprzez:

  1. Powołanie wspólnej reprezentacji osób, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zrzeszonych w LPW.
  1. Stworzenie struktury organizacyjnej LPW, wyłonienie lidera i koordynatora działań oraz przyjęcie regulaminu działalności LPW i osób je reprezentujących w kontaktach z instytucjami publicznymi.
  1. Wdrożenie skutecznego system informowania członków LPW o podejmowanych działaniach organizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodnych.
  1. Stworzenie koncepcji poprawy sytuacji na terenie powiatu w zakresie gospodarki wodnej – przyjęcie przez LPW listy priorytetów inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu.
  1. Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na utrzymanie i modernizację oraz inwestycje wodne podejmowanych przez członków LPW.
  1. Współpraca z ekspertami w zakresie określania zasobów wodnych i ich racjonalnego wykorzystania oraz pomoc w postaci doradztwo na rzecz LPW i jego członków.
  1. Różnorodne działania promujące znaczenia racjonalnej gospodarki wodą we wszystkich środowiskach na terenie powiatu.
  1. Przygotowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie gospodarowania wodą.

9. Organizacja spotkań informacyjnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami.