Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 1 czerwca br. p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy p. dr Rafała Spachacza.

Koncepcja zarządzania SP ZOZ w Słupcy prezentowana przez Pana Rafała Spachacza stała się odmienna od oczekiwanej przez Zarząd Powiatu, a tym samym uznano, że wyczerpała się formuła współpracy z obecnym pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Szczególne rozbieżności dotyczą uruchomienia działalności w obiekcie szpitalnym oddanym do użytkowania w dniu 20 kwietnia 2020 r., realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunku kosztów, realizacji obowiązków wynikających ze sposobu tworzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, oraz innych norm zarządczych w SP ZOZ.

Zważywszy na fakt, iż w trybie nadzoru, Starostwo, jako organ prowadzący sprawuje pieczę nad prawidłowością:

1)     wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego,

2)     zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

3)   zapewnieniem ciągłości udzielania świadczeń, a w tym realizacji zadań związanych z dostosowaniem zasobów, wykorzystaniem adekwatnie do potrzeb zdrowotnych populacji, koniecznym jest dokonanie zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy, bowiem zakończona i przekazana inwestycja w postaci obiektu szpitalnego nie została uruchomiona, a brak racjonalnych i zdecydowanych działań ze strony pełniącego obowiązki dyrektora skutkuje niemożnością świadczenia usług medycznych w zakresie jaki założono przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie szpitala.

Przedstawiane kilkakrotnie przez Pana Rafała Spachacza kosztorysy wyposażenia nowego obiektu  zawierały ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach. Tym samym działanie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ, utrudniało Zarządowi powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala.

 Zastrzeżenia organu prowadzącego dotyczą również wewnętrznych regulacji w podmiocie tj. regulaminów, procedur wymaganych prawem. Przedstawiony na żądanie Starosty w trybie nadzoru zbiór norm wewnętrznych był niekompletny, a szereg regulacji oparty był o nieaktualne przepisy prawa.

W ostatnim czasie działania pełniącego obowiązki dyrektora skupione były na walce z COVID, z pominięciem bieżących działań zarządczych. SP ZOZ w Słupcy nie wdrożył w pełnym zakresie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie aktualizował zatwierdzonego wcześniej planu naprawczego, co jest zaniedbaniem pełniącego obowiązki.

Jednocześnie Zarząd Powiatu powierzył z dniem 2 czerwca br. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ dr Maciejowi Sobkowskiemu do czasu wyłonienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powierzenia pełnienia obowiązków.

Dr n. med. Maciej Sobkowski – ur. 10.10.1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu.

W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala.

Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym G-P w Poznaniu.