Uchwała Nr 359/2022
Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 528), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1428) §3 ust. 1, §6, §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.)

Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Mikołaja Kopernika 11A, 62 – 400 Słupca.

 1. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębną uchwałą.
  § 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszcza się:
  a) na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy,
  b) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupcy: https://www.powiat-slupca.pl/;
  c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 359/2022
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 18 marca 2022 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy
ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

§ 1. Organ prowadzący placówkę:

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

§ 2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Mikołaja Kopernika 11A, 62-400 Słupca.

§ 3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.):

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy może przystąpić również osoba, która jest:

1) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

2) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

– spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III.  Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.).

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Mikołaja Kopernika 11A, 62-400 Słupca,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 2 pkt. IV niniejszego ogłoszenia: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną,

o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) ponadto kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy zobowiązany jest załączyć do oferty podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na druku zamieszczonym do ogłoszenia.

Informacja dotycząca sposobu postępowania przy poświadczaniu dokumentów przez kandydatów za zgodność z oryginałem: poświadczenia dokonuje się na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu; poświadczenie powinno zawierać stwierdzenie: za zgodność
z oryginałem, miejscowość, datę poświadczenia oraz czytelny podpis kandydata (imię
i nazwisko). Oferty niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem podlegają odrzuceniu ze względów formalnych. Na żądanie organu prowadzącego Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w §3 niniejszego ogłoszenia.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

§ 4. Termin i sposób składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  (miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji kandydata) z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy”. Oferty należy dostarczyć w terminie do 8 kwietnia 2022 r. do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca do godziny 14:00.
 2. W przypadku ofert składanych pocztą decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Słupcy po terminie wskazanym w §4 ust. 1 ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  § 5. Sposób powiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Słupeckiego odrębną uchwałą.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

§ 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa zawartych w składanych dokumentach
w ramach konkursu na Dyrektora ……………………………………………………………………… , zgodnie z art. 6 ust. l lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

…………………………………………..                                                     …………………………………………..

miejscowość , data                                                                                   czytelny podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

w związku  z. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanym RODO, informujemy że:

 1. Administratorem danych jest Starosta Słupecki, którego siedziba mieści się w Słupcy ( 62-400) przy ul. Poznańskiej 20 tel.: 63 275 86 00 adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl  
 2. W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl telefonicznie (063)2758600 lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Słupcy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświato e (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki , trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych podanych w zakresie nie wymaganym przepisami prawa.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora Pani/Pana  dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku gdy zostanie Pani/Pan kandydatem i zostanie powierzone Pani/Panu stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane  przez okres wynikający  z Rzeczowego wykazu akt dostępny w siedzibie Urzędu oraz zgodnie z Regulaminem konkursu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) , prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie danych wymagających zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub n nasz adres mailowy.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa rzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będąc wynikiem profilowania.