Uwaga – lotnicze zabiegi ochronne w lasach od 14.08.-30.09.2021 r.

LOTNICZE ZABIEGI OCHRONNE W LASACH odbywać się będą od 14.08.2021 r. do 30.09.2021 r. środkiem ochrony roślin DIMILIN 480 SC.INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym. Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 24 godzinny zakaz zbioru runa leśnego.

https://grodziec.poznan.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/V5pD0ctVyhlE/content/lotnicze-zabiegi-ratownicze-w-lasach

Informacja o opryskach (gminy, powiaty, pszczelarze)

Pole zabiegowe nr 3 orto

Pole zabiegowe nr 3

 

Powiat Słupecki i Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” laureatami XVII edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

Kilkadziesiąt zgłoszeń rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej napłynęło do organizatorów tegorocznej edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu. Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Do konkursu zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a także pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności.

Grand Prix konkursu otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, wśród pozostałych 17 laureatów znalazł się również Powiat Słupecki wspólnie ze Stowarzyszeniem „Z wiatrem i pod wiatr”.

Gala wręczenia laurów odbędzie się w 14.08.2021 r. (sobota), w Toruniu, podczas corocznego Festiwalu Wisły.

„Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”

W związku z pismem z dnia 24.05.2021 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarki informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn.zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie – odpowiednich Oddziałów.

W związku  z powyższym uprzejmie proszę o możliwość udostępnienia wstępu na teren lasów, w celu założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Zainaugurowano działalność Lokalnego Partnerstwa ds. Wody

Wzmocnienie koordynacji działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu zasobami wody na obszarach wiejskich będzie misją Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, którego działalność na terenie powiatu słupeckiego zainicjowano podczas wczorajszego (20.04.) spotkania inauguracyjnego.

Podczas spotkania przedstawione zostały główne kierunki działania LPW oraz zasady na jakich współpraca ma się odbywać. Omówione zostały także uwagi i problemy z jakimi borykają się podmioty. Przedyskutowany został też projekt regulaminu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Zainteresowane strony powołały Radę Partnerstwa, w skład której weszli: starosta Jacek Bartkowiak, Małgorzata Modrzejewska, kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, Michał      Matłoka reprezentujący Lasy Państwowe Nadleśnictwa Grodziec, Krystyna Rogowska z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy oraz Jan Pauliński z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Czym jest Lokalne Partnerstwo ds. Wody?

W 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie ma polegać na inicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Kolejne spotkanie w powiecie słupeckim, w formie on-line, planowane jest na okres lipiec-wrzesień. Będzie ono poświęcone celom szkoleniowym, m.in. poszerzaniu wiedzy na temat wody w środowisku rolniczym.

LPW będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Powołanie wspólnej reprezentacji osób, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zrzeszonych w LPW.
 1. Stworzenie struktury organizacyjnej LPW, wyłonienie lidera i koordynatora działań oraz przyjęcie regulaminu działalności LPW i osób je reprezentujących w kontaktach z instytucjami publicznymi.
 1. Wdrożenie skutecznego system informowania członków LPW o podejmowanych działaniach organizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodnych.
 1. Stworzenie koncepcji poprawy sytuacji na terenie powiatu w zakresie gospodarki wodnej – przyjęcie przez LPW listy priorytetów inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu.
 1. Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na utrzymanie i modernizację oraz inwestycje wodne podejmowanych przez członków LPW.
 1. Współpraca z ekspertami w zakresie określania zasobów wodnych i ich racjonalnego wykorzystania oraz pomoc w postaci doradztwo na rzecz LPW i jego członków.
 1. Różnorodne działania promujące znaczenia racjonalnej gospodarki wodą we wszystkich środowiskach na terenie powiatu.
 1. Przygotowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie gospodarowania wodą.

9. Organizacja spotkań informacyjnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami.

Nowe wsparcie finansowe dla ochrony środowiska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza wesprzeć finansowo działania, polegające na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.

W tym celu ogłasza nowy program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, który ma przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno – zielonej infrastruktury.

„Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe” – mówi Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


Program j
est skierowany do:

 •  jednostek samorządu terytorialnego, w tym: gmin wiejskich, gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gmin miejsko – wiejskich i powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);
 • związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych;
 • Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
 • Kół Gospodyń Wiejskich;
 • sołectw;
 • kół Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, takie jak:

 •    niecki bioretencyjne;
 •    rowy bioretencyjne;
 •    ogrody deszczowe;
 •    zielone place zabaw;
 •    zielone przystanki;
 •    zielone dachy;
 •    zielone fasady i ściany;
 •    nawierzchnie przepuszczalne;
 •    podłoża strukturalne;
 •    ogrody/parki/ skwery miododajne;
 •    wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
 •    ogrody sensoryczne;
 •    ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
 •    parki kieszonkowe;
 •    tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
 •    ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;
 •    niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;
 •    tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;
 •    nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
 •    domki dla owadów;
 •    utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;
 •    małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek w terminie do 14 maja 2021 r.

Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (przekazanej poprzez kuriera, pocztą bądź złożoną osobiście) do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

Karolina Świerkowska, tel. 61 626 64 13, e-mail: karolina.swierkowska@umww.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania: