W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .
Ogłoszenie stanowi załącznik do podjętej w dniu 18.01.2023 Uchwały Zarządu Powiatu nr 457/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. Weryfikacji i wyboru wniosków

 • Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Powiat może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Powiat dotacji,  o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.840) , na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań inwestycyjnych, które Zarząd Powiatu Słupeckiego, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Powiat Słupecki dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację wybranego zadania inwestycyjnego  z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 • Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu Słupeckiego i znajdujących się na stałe na terenie Powiatu Słupeckiego.
 • Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 • wnioski należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy;
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór został zamieszczony poniżej ogłoszenia;
 • podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 3 500 000,00 zł brutto.
 • Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.

5) Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca w terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 1000. 

6) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Słupcy lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Słupcy drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

8) Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku wydanie przez właściwy organ ochrony zabytków oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku jeżeli jest wymagane.

 • Zasady wyboru wniosków
 1. Zarząd Powiatu Słupeckiego, po przedstawieniu opinii Komisji, dokonuje wyboru wniosków uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
 • Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zarząd Powiatu Słupeckiego może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Powiat Słupecki dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Warunki podpisania umowy o dotację
  1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Słupeckim.
  2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Słupecki promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Słupeckim.
 • Termin i warunki realizacji zadania
 1. Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania inwestycyjnego, powinno zostać ogłoszone przez beneficjenta dotacji  w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
  w umowie o dotację .
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 • Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:
 • Andrzej Grzeszczak (kierownik Wydziału Spraw Społecznych), tel. 63 275 86 51.

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 24.01.2023r., po godz. 1000  nie będą rozpatrywane.