Prace przy budowie dróg obronnych postępują zgodnie z harmonogramem

W starostwie powiatowym odbyła się dziś (15.09.) „Rada Budowy” dotycząca inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

„Rada Budowy” to cyklicznie organizowane spotkania z udziałem Wykonawcy Robót Budowlanych zwoływane przez Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania oceny postępu robót. Dzisiejszą naradę poprzedził rekonesans na miejscu trwania prac budowlanych, w którym uczestniczyli: wicestarosta Czesław Dykszak – koordynujący w imieniu Zarządu Powiatu przebieg inwestycji, Michał Klotschke – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Mariola Landowska – sekretarz powiatu. Wizja lokalna odbyła się w kilku punktach realizowanego zadania, m.in. w miejscowości Niezgoda, gdzie wybudowane zostanie rondo. Postęp prowadzonych robót przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wizytowane dziś drogi należeć będą do kategorii dróg o znaczeniu obronnym co oznacza, że muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Będą więc charakteryzować się specjalnymi parametrami technicznymi umożliwiającymi przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

Wraz z budową dróg obronnych postępuje również budowa bazy wojsk sojuszniczych. Można było się o tym przekonać podczas dzisiejszego objazdu. Biegnącą przez powidzkie lasy linią kolejową transportowane było, z południa Polski, kruszywo granitowe przeznaczone dla potrzeb amerykańskiej bazy. Fakt ten dowodzi, że surowce wykorzystywane przy realizacji inwestycji dostarczane są nie tylko transportem samochodowym, ale w znacznej mierze kolejowym.

Komunikat PZD Słupca – nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową drogi Jaroszyn-Ląd oraz w Giewartowie

W związku z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Jaroszyn – Ląd, od 12.08.2021r. zostanie wprowadzony zakaz ruchu na wspomnianym odcinku drogi.
Objazd  został wyznaczony zgodnie z załączonym schematem.

schemat Jaroszyn – Ląd

Powiatowy Zarząd Dróg informuje również, że zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P w m. Giewartów ul. Armii Krajowej, od 09.08.2021r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z załączonym schematem.

schemat Giewartów

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Powidza i Przybrodzina – wartość inwestycji to ok. 58 mln zł

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa dotycząca bardzo ważnej dla Powiatu Słupeckiego kolejnej inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy dróg obronnych.  

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy drogi powiatowej 3040P Smolniki Powidzkie – Powidz3,5 km wraz z budową obwodnicy Powidza i Przybrodzina /będzie to budowa nowej drogi powiatowej na odcinku ok. 8 km/ w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą inwestycji, w trybie postępowania przetargowego, została firma BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 58 mln zł. Wykonanie robót zostało zaplanowane do 30 listopada 2023 r.

Wspomnianą umowę podpisali: w imieniu inwestora: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, skarbnik Józef Wziętek oraz w imieniu wykonawcy firmy BUDIMEX SA – dyrektor regionu Łukasz Janowski. Podczas spotkania obecny był także Michał Klotschke – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.

Remont drogi Jaroszyn – Ląd

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3090P Jaroszyn – Ląd. Obecnie frezowana jest nawierzchnia na pierwszym odcinku, na którym został wprowadzony ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Foto: Michał Klotschke – PZD

PZD realizuje zadania związane z drogami i ruchem drogowym na terenie powiatu

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zagadnień związanych z drogami oraz ruchem drogowym na terenie powiatu słupeckiego przypominamy, że zadania w w/w zakresie od 1 maja realizuje Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Słomczycach, tel. 63 277 11 49; e-mail: pzd@slupca.pl.

Do zadań tych należą: 

  1. Usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ustalanie wysokości kosztów i opłat z tym związanych.
  2. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu.
  3. Opracowywanie lub zlecanie do opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniając wnioski wynikające przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
  4. Przedkładanie Staroście do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji.
  5. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacja ruchu.
  6. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządcami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami,
  7. Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniem wykorzystania dróg publicznych w sposób szczególny.