Zmiana organizacji ruchu

Powiat Słupecki podaje do publicznej wiadomości informację, że od dnia 9 maja 2022 roku, ze względu na trwające roboty budowlane przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2161P Powidz-granica powiatu (Witkowo), zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z połówkowym zamknięciem jezdni. Objazd zamkniętego odcinka drogi powiatowej nr 2161P przedstawiono na załączonym planie.

Młodojewo – uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w m. Młodojewo w gm. Słupca miało miejsce 29 października 2021 r. – z udziałem władz powiatu słupeckiego, gminy Słupca oraz licznych gości.

Zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka na tę ważną uroczystość przyjęli: przedstawiciele wojewody wielkopolskiego Tomasz Małyszka i Marcin Karpiński, zastępca wójta gm. Słupca Cezary Przybylski, przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński, członkowie Zarządu Powiatu Słupeckiego: Andrzej Bernat, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, wicestarosta Czesław Dykszak, radni gminni i powiatowi, dyr. Michał Klotschke wraz z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg, sołtysi sołectw Młodojewo i Młodojewo-Parcele, wykonawca inwestycji oraz proboszcz parafii Młodojewo ks. Tadeusz Stasiak.  

Od 2 czerwca do 2 października br. trwały roboty polegające na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo – Młodojewo-Parcele – droga wojewódzka nr 263”.  Wykonawcą inwestycji był Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier – Nekla.

Całkowita wartość inwestycji to 4.004.035,36 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.962.791,75 zł. Dofinansowanie Gminy Słupca  to 500 ty. zł. Wkład własny Powiatu – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.541.243,61 zł

Celem zrealizowanego zadania była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, zarówno poruszających się pojazdami, jak i pieszo. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 1.763,67 m. Oś drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnianie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy L. Wykonano częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami; poszerzono nawierzchnię jezdni do 6 m; ułożono warstwy: wiążącą i ścieralną na całości przebudowanego odcinka; wykonano chodnik na długości 1,558 m – w granicach pasa drogowego oraz wszystkie istniejące zjazdy do przyległych posesji. Wyremontowano przepusty i kanalizację deszczową.

Dla zapewnienia lepszej widoczności namalowano oznakowanie poziome: przejścia dla pieszych, linie krawędziowe oraz linię segregacyjną.         

Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto nowy odcinek drogi powiatowej.

ZMIENIAMY POWIAT SŁUPECKI – BUDUJEMY DLA WAS!

 

Prace przy budowie dróg obronnych postępują zgodnie z harmonogramem

W starostwie powiatowym odbyła się dziś (15.09.) „Rada Budowy” dotycząca inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

„Rada Budowy” to cyklicznie organizowane spotkania z udziałem Wykonawcy Robót Budowlanych zwoływane przez Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania oceny postępu robót. Dzisiejszą naradę poprzedził rekonesans na miejscu trwania prac budowlanych, w którym uczestniczyli: wicestarosta Czesław Dykszak – koordynujący w imieniu Zarządu Powiatu przebieg inwestycji, Michał Klotschke – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Mariola Landowska – sekretarz powiatu. Wizja lokalna odbyła się w kilku punktach realizowanego zadania, m.in. w miejscowości Niezgoda, gdzie wybudowane zostanie rondo. Postęp prowadzonych robót przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wizytowane dziś drogi należeć będą do kategorii dróg o znaczeniu obronnym co oznacza, że muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Będą więc charakteryzować się specjalnymi parametrami technicznymi umożliwiającymi przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

Wraz z budową dróg obronnych postępuje również budowa bazy wojsk sojuszniczych. Można było się o tym przekonać podczas dzisiejszego objazdu. Biegnącą przez powidzkie lasy linią kolejową transportowane było, z południa Polski, kruszywo granitowe przeznaczone dla potrzeb amerykańskiej bazy. Fakt ten dowodzi, że surowce wykorzystywane przy realizacji inwestycji dostarczane są nie tylko transportem samochodowym, ale w znacznej mierze kolejowym.

Komunikat PZD Słupca – nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową drogi Jaroszyn-Ląd oraz w Giewartowie

W związku z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Jaroszyn – Ląd, od 12.08.2021r. zostanie wprowadzony zakaz ruchu na wspomnianym odcinku drogi.
Objazd  został wyznaczony zgodnie z załączonym schematem.

schemat Jaroszyn – Ląd

Powiatowy Zarząd Dróg informuje również, że zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dotyczącą zadania pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P w m. Giewartów ul. Armii Krajowej, od 09.08.2021r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z załączonym schematem.

schemat Giewartów

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Powidza i Przybrodzina – wartość inwestycji to ok. 58 mln zł

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa dotycząca bardzo ważnej dla Powiatu Słupeckiego kolejnej inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy dróg obronnych.  

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy drogi powiatowej 3040P Smolniki Powidzkie – Powidz3,5 km wraz z budową obwodnicy Powidza i Przybrodzina /będzie to budowa nowej drogi powiatowej na odcinku ok. 8 km/ w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą inwestycji, w trybie postępowania przetargowego, została firma BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 58 mln zł. Wykonanie robót zostało zaplanowane do 30 listopada 2023 r.

Wspomnianą umowę podpisali: w imieniu inwestora: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, skarbnik Józef Wziętek oraz w imieniu wykonawcy firmy BUDIMEX SA – dyrektor regionu Łukasz Janowski. Podczas spotkania obecny był także Michał Klotschke – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.